Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stimulans til diskusjon og samarbeidslæring i matematikk

Prosjekt: P34/2017 i Norgesuniversitetet.

Quiz, i ulike variantar, har vorte ein populær teknikk for å fremja aktivitet i klasserommet, men eksisterande system (t.d. Kahoot) manglar tilstrekkeleg støtte for matematikk. Målet med dette prosjektet er å innføra systematisk bruk av samarbeidslæring i to konkrete matematikkemne, ved hjelp av slike quiz-system. For å nå dette målet må me

 1. Utvikla eit quiz-system som tillet matematisk notasjon i spørsmål og svar, og som legg til rette for bruk i klasserommet.
 2. Utvikla spørsmålssamlingar som er egna for å skapa relevant diskusjon i klasserommet.
 3. Testa ut quiz som ein drivar for diskusjon og annan samarbeidslæring i klasserommet.

Quiz-systemet vert utvikla som ein plugin i Moodle, og vil byggja på eksisterande plugins.

Det overdordna målet med prosjektet er å utnytta sosiale læringsprosessar på ein måte som skalerer til klasser med fleire hundre studentar. Quizen tener direkte to formål, for det fyrste stimulerer han kvar einskild student til å ta stilling spørsmålet som vert stilt, og for det andre kan læraren identifisera tema som krev betre gjennomgang. Spørsmål der studentane gjev ulike svar er godt egna for diskusjon i små grupper, noko som er venta å gje betre læringsutbyte enn fasit frå førelesaren.

Bloggstrøm

Ein ny spørsmålstype der studentane får ein matematikkeditor til å skriva matematiske formlar er omsider klar for publisering. Læraren må bruka LaTeX-kode for å uttrykka matematikk i spørsmålet, men bruken er ellers rett fram, basert på den vanlege Short Answer-spørsmålstypen. Det tek normalt fleire månader med vurdering og godkjenning før ein ny plugin dukkar opp i Moodle sitt plugin-arkiv. Inntil vidare kan interesserte brukarar finna spørsmålstypen på github: https://github.…
Ny modul
Den fyrste prototypen til ein ny modul som skal gjera det enklare for studentane å svara i form av matematiske uttrykk, er klar no i juni. Modulen har fått arbeidsnamnet mathex, og kan brukast saman med eksisterande spørsmålstypar for å gje studentane ein formeleditor (WYSIWYG - What you see is what you get) i staden for tekstfeltet. I JazzQuiz kan me bruka mathex saman med fritekstspørsmål. Svarene som kjem inn frå studentane er då koda for vising,…
JazzQuiz er publisert
JazzQuiz er denne månaden publisert som modul i Moodles offisielle arkiv: sjå https://moodle.org/plugins/mod_jazzquiz https://moodle.org/plugins/mod_jazzquiz Søknaden om opptak vart sendt tidleg i januar, og sidan då har JazzQuiz vore gjennom ein godkjenningsprosess for å sikra at kvaliteten er bra nok for publikasjon som eksperimentell modul. Dette er ein milepæl, der me ser at arbeidet me har gjort er godt nok til å kunna ha verdi for andre. Derimot er det slett ikkje slutten på utviklinga.…

 

Prosjektgruppe

 • Professor Hans Georg Schaathun, prosjektleiar, georg@schaathun.net
 • Universitetslektor Mikael Tollefsen
 • Fyrsteamanuensis Siebe van Albada
 • Fyrsteamanuensis Njål Foldnes, BI Stavanger, ekstern utprøving
 • Student Sebastian Gundersen, utvikling
 • Student Kay Sindre Lorgen, utvikling
 • Student Andreas Rekdal, utvikling

Styringsgruppe

User list not rendered as you do not have the privilege to view user profiles.

Fersk aktivitet

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":7374769}

 

 • No labels