Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stimulans til diskusjon og samarbeidslæring i matematikk

Prosjekt: P34/2017 i Norgesuniversitetet.

Quiz, i ulike variantar, har vorte ein populær teknikk for å fremja aktivitet i klasserommet, men eksisterande system (t.d. Kahoot) manglar tilstrekkeleg støtte for matematikk. Målet med dette prosjektet er å innføra systematisk bruk av samarbeidslæring i to konkrete matematikkemne, ved hjelp av slike quiz-system. For å nå dette målet må me

 1. Utvikla eit quiz-system som tillet matematisk notasjon i spørsmål og svar, og som legg til rette for bruk i klasserommet.
 2. Utvikla spørsmålssamlingar som er egna for å skapa relevant diskusjon i klasserommet.
 3. Testa ut quiz som ein drivar for diskusjon og annan samarbeidslæring i klasserommet.

Quiz-systemet vert utvikla som ein plugin i Moodle, og vil byggja på eksisterande plugins.

Det overdordna målet med prosjektet er å utnytta sosiale læringsprosessar på ein måte som skalerer til klasser med fleire hundre studentar. Quizen tener direkte to formål, for det fyrste stimulerer han kvar einskild student til å ta stilling spørsmålet som vert stilt, og for det andre kan læraren identifisera tema som krev betre gjennomgang. Spørsmål der studentane gjev ulike svar er godt egna for diskusjon i små grupper, noko som er venta å gje betre læringsutbyte enn fasit frå førelesaren.

Bloggstrøm

Fyrste utprøving august 2017
Prosjektet har vore svært aktivt sumaren 2017, og resultatet er ein ny aktivitetsmodul til Moodle https://moodle.org/. JazzQuiz, som modulen heiter, er laga spesielt for å kunna improvisera spørsmål i ein quiz der deltakarane er til stade saman i klasserommet eller auditoriet. Det skal vera didaktikkens svar på jazzens Jam Sessions. Modulen er er førebels ikkje moden nok for distribusjon,…
Seminar 25. april
Prosjektet Klasseromsquiz i Matematikk inviterer til seminar 24. april 2017. Tid 25. april kl. 13-14.30 Stad A335 (NTNU i Ålesund) Tittel Undervising med digitale verkty Seminaret er ein serie med korte (5-10min) presentasjonar og diskusjon i salen. Hans Georg Schaathun (proesjektleiar): Klasseromsquiz Siebe van Albada: Adaptivt læringssystem Geirmund Oltedal (instituttleiarar): Eit anna quiz-perspektiv Aslak Bakke Buan,…
Prosjektet er registrert
I dag er med ferdig med budsjettrevisjon og liknande papirarbeid, og registreringsskjemaet er sendt inn til Noregsuniversitetet http://www.norgesuniversitetet.no. No startar den verkelege jobben.

 

Prosjektgruppe

 • Professor Hans Georg Schaathun, prosjektleiar, georg@schaathun.net
 • Universitetslektor Mikael Tollefsen
 • Fyrsteamanuensis Siebe van Albada
 • Fyrsteamanuensis Njål Foldnes, BI Stavanger, ekstern utprøving
 • Student Sebastian Gundersen, utvikling
 • Student Kay Sindre Lorgen, utvikling
 • Student Andreas Rekdal, utvikling

Styringsgruppe

User list not rendered as you do not have the privilege to view user profiles.

Fersk aktivitet

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":7374769}

 

 • No labels