Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Stimulans til diskusjon og samarbeidslæring i matematikk

Prosjekt: P34/2017 i Norgesuniversitetet.

Quiz, i ulike variantar, har vorte ein populær teknikk for å fremja aktivitet i klasserommet, men eksisterande system (t.d. Kahoot) manglar tilstrekkeleg støtte for matematikk. Målet med dette prosjektet er å innføra systematisk bruk av samarbeidslæring i to konkrete matematikkemne, ved hjelp av slike quiz-system. For å nå dette målet må me

 1. Utvikla eit quiz-system som tillet matematisk notasjon i spørsmål og svar, og som legg til rette for bruk i klasserommet.
 2. Utvikla spørsmålssamlingar som er egna for å skapa relevant diskusjon i klasserommet.
 3. Testa ut quiz som ein drivar for diskusjon og annan samarbeidslæring i klasserommet.

Quiz-systemet vert utvikla som ein plugin i Moodle, og vil byggja på eksisterande plugins.

Det overdordna målet med prosjektet er å utnytta sosiale læringsprosessar på ein måte som skalerer til klasser med fleire hundre studentar. Quizen tener direkte to formål, for det fyrste stimulerer han kvar einskild student til å ta stilling spørsmålet som vert stilt, og for det andre kan læraren identifisera tema som krev betre gjennomgang. Spørsmål der studentane gjev ulike svar er godt egna for diskusjon i små grupper, noko som er venta å gje betre læringsutbyte enn fasit frå førelesaren.

Bloggstrøm

Blog Posts
max3
contentexcerpts

 

Prosjektgruppe

 • Professor Hans Georg Schaathun, prosjektleiar, georg@schaathun.net
 • Universitetslektor Mikael Tollefsen
 • Fyrsteamanuensis Siebe van Albada
 • Fyrsteamanuensis Njål Foldnes, BI Stavanger, ekstern utprøving
 • Student Sebastian Gundersen, utvikling
 • Student Kay Sindre Lorgen, utvikling
 • Student Andreas Rekdal, utvikling

Styringsgruppe

User List
groupsproj-kqmath-adv

Fersk aktivitet

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate