Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Stimulans til diskusjon og samarbeidslæring i matematikk

Prosjekt: P34/2017 i Norgesuniversitetet.

Quiz, i ulike variantar, har vorte ein populær teknikk for å fremja aktivitet i klasserommet, men eksisterande system (t.d. Kahoot) manglar tilstrekkeleg støtte for matematikk. Målet med dette prosjektet er å innføra systematisk bruk av samarbeidslæring i to konkrete matematikkemne, ved hjelp av slike quiz-system. For å nå dette målet må me

 1. Utvikla eit quiz-system som tillet matematisk notasjon i spørsmål og svar, og som legg til rette for bruk i klasserommet.
 2. Utvikla spørsmålssamlingar som er egna for å skapa relevant diskusjon i klasserommet.
 3. Testa ut quiz som ein drivar for diskusjon og annan samarbeidslæring i klasserommet.

Quiz-systemet vert utvikla som ein plugin i Moodle, og vil byggja på eksisterande plugins.

Det overdordna målet med prosjektet er å utnytta sosiale læringsprosessar på ein måte som skalerer til klasser med fleire hundre studentar. Quizen tener direkte to formål, for det fyrste stimulerer han kvar einskild student til å ta stilling spørsmålet som vert stilt, og for det andre kan læraren identifisera tema som krev betre gjennomgang. Spørsmål der studentane gjev ulike svar er godt egna for diskusjon i små grupper, noko som er venta å gje betre læringsutbyte enn fasit frå førelesaren.

Bloggstrøm

Ein ny spørsmålstype der studentane får ein matematikkeditor til å skriva matematiske formlar er omsider klar for publisering. Læraren må bruka LaTeX-kode for å uttrykka matematikk i spørsmålet, men bruken er ellers rett fram, basert på den vanlege Short Answer-spørsmålstypen. Det tek normalt fleire månader med vurdering og godkjenning før ein ny plugin dukkar opp i Moodle sitt plugin-arkiv. Inntil vidare kan interesserte brukarar finna spørsmålstypen på github: https://github.…
Ny modul
Den fyrste prototypen til ein ny modul som skal gjera det enklare for studentane å svara i form av matematiske uttrykk, er klar no i juni. Modulen har fått arbeidsnamnet mathex, og kan brukast saman med eksisterande spørsmålstypar for å gje studentane ein formeleditor (WYSIWYG - What you see is what you get) i staden for tekstfeltet. I JazzQuiz kan me bruka mathex saman med fritekstspørsmål. Svarene som kjem inn frå studentane er då koda for vising,…
JazzQuiz er publisert
JazzQuiz er denne månaden publisert som modul i Moodles offisielle arkiv: sjå https://moodle.org/plugins/mod_jazzquiz https://moodle.org/plugins/mod_jazzquiz Søknaden om opptak vart sendt tidleg i januar, og sidan då har JazzQuiz vore gjennom ein godkjenningsprosess for å sikra at kvaliteten er bra nok for publikasjon som eksperimentell modul. Dette er ein milepæl, der me ser at arbeidet me har gjort er godt nok til å kunna ha verdi for andre. Derimot er det slett ikkje slutten på utviklinga.…

 

Prosjektgruppe

 • Professor Hans Georg Schaathun, prosjektleiar
 • Universitetslektor Mikael Tollefsen
 • Fyrsteamanuensis Siebe van Albada
 • Fyrsteamanuensis Njål Foldnes, BI Stavanger, ekstern utprøving
 • Student Sebastian Gundersen, utvikling
 • Student Kay Sindre Lorgen, utvikling
 • Student Andreas Rekdal, utvikling

Styringsgruppe

User list not rendered as you do not have the privilege to view user profiles.

Fersk aktivitet

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":8716925}

 

 • No labels